Všeobecné obchodní podmínky print4you.cz

 

 • Základní ustanovení

 

  1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) se vztahují na všechny služby, zejména online objednávky a nákup zboží v internetovém obchodě print4you.cz, poskytované prostřednictvím print4you.cz obchodní společnosti Print4You s.r.o., IČ: 08843848, se sídlem Praha 1, Nové Město, Navrátilova 1421/11, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 326313 (dále jen „Prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“) vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a třetí osobou prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese print4you.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
  2. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP. Smluvní strany vylučují použití jakýchkoliv obchodních podmínek Kupujícího na jejich smluvní vztah.
  3. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Veškeré vztahy mezi Prodávajícím a Kupujícím, které nejsou těmito VOP upraveny, se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. 
  4. Tyto VOP vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění na webové stránce. Znění VOP může Prodávající přiměřeně měnit či doplňovat bez souhlasu Kupujícího, resp. Spotřebitele. Prodávající je v takovém případě povinen poskytnout Kupujícímu nové znění VOP a určit přiměřenou lhůtu k vyjádření, zdali je Kupující akceptuje. V případě, že se Kupující v určené lhůtě nevyjádří, má se za to, že se změnami souhlasí. V případě, že Kupující se změnami nesouhlasí, je každá strana oprávněna tyto VOP vypovědět. V takovém případě činí výpovědní lhůta 15 dnů. Na podmínky doručení navrhovaných změn VOP Kupujícímu se vztahuje čl. 15. těchto VOP. Tímto ustanovením však nejsou dotčeny právní poměry vzniklé z jednotlivých Kupních smluv uzavřených za účinnosti předchozích VOP, jakož i práva a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení takových Kupních smluv.
  5. Zboží dodávané Prodávajícím není určeno bez jeho předchozího písemného souhlasu k dalšímu prodeji.

 

 

 • Definice pojmů

 

  1. Prodávající – obchodní korporace Print4You s.r.o., IČ: 08843848, se sídlem Praha 1, Nové Město, Navrátilova 1421/11, PSČ 110 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 326313
  2. Kupující – právnická nebo fyzická osoba, která si kupuje u Prodávajícího Zboží, která je buď (i) Spotřebitel, (ii) podnikatel, který při uzavírání a plnění Kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání nebo (iii) orgán státní správy či samosprávy.
  3. Spotřebitel – ve smyslu § 2 odst. 1, písm. a) zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, fyzická osoba nepodnikající anebo fyzická osoba podnikající, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání kupuje Zboží. Není-li uveden Spotřebitel explicitně nebo neplatí-li pro něj zvláštní ustanovení, je označován též jen jako Kupující.
  4. Zboží – movitá věc, která je nabízena ke koupi prostřednictvím webového rozhraní obchodu, včetně služeb spojených s výrobou této věci.
  5. Kupní smlouva – smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím, příp. mezi Prodávajícím a Spotřebitelem, prostřednictvím webového rozhraní obchodu, jejímž předmětem je dodání Zboží za Kupní cenu. Kupní smlouva, její vznik, platnost a následky neplatnosti, a veškeré závazky vyplývající z Kupní smlouvy se řídí českým právem, zejména ustanoveními OZ. Kupní smlouva se uzavírá v jazyce českém.
  6. Kupní cena – peněžní částka vyjádřená v českých korunách, která je úplatou za dodání Zboží. Kupní cena se skládá z ceny, která je uvedena v nabídce Internetového obchodu u Zboží, a to bez DPH i včetně DPH, v okamžiku uzavření Kupní smlouvy. Druhou složkou Kupní ceny jsou náklady na odeslání Zboží vyjádřené paušální částkou. V Kupní smlouvě se Kupující zavazuje Prodávajícímu tuto Kupní cenu zaplatit.
  7. Místo určení – místo, které Kupující označí při uzavírání Kupní smlouvy jako místo, kam má být Prodávajícím odesláno Zboží, a které je specifikováno následujícími údaji: název obce; název územního správního celku (okres, kraj), pokud je nutné ke specifikaci obce; název ulice; číslo popisné nebo číslo evidenční, pokud jsou přiděleny; poštovní směrovací číslo; název státu. Prodávající dodává Zboží objednané prostřednictvím webového rozhraní obchodu pouze na území České republiky a Slovenska.

 

 

 • Zákaznický účet a nákup bez registrace

 

  1. Na základě registrace Kupujícího provedené na webové stránce může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání zboží (dále jen „Zákaznický účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
  2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Zákaznickém účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné. 
  3. Přístup k Zákaznickému účtu je zabezpečen unikátním uživatelským jménem a k němu přiřazeným heslem vloženým Kupujícím při registraci (dále jen „přístupové údaje“). Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupový údajů a informací nezbytných k přístupu do jeho Zákaznického účtu a učinit všechna přiměřená opatření k jejich utajení.
  4. Kupující není oprávněn umožnit využívání Zákaznického účtu třetím osobám ani poskytovat třetím osobám přístupové údaje, ani jakýkoli jiný přístup do svého Zákaznického účtu. Kupující v plném rozsahu odpovídá za neoprávněné užití těchto přístupových údajů nebo Zákaznického účtu a za škodu takto způsobenou Prodávajícímu nebo třetím osobám. V případě ztráty, odcizení nebo jiného narušení práva užití přístupových údajů je Kupující povinen sdělit tuto skutečnost neprodleně Prodávajícímu. Prodávající v přiměřené lhůtě poskytne Kupujícímu nové přístupové údaje.
  5. Prodávající je oprávněn zrušit Zákaznický účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně těchto OP).
  6. Kupující bere na vědomí, že Zákaznický účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.
  7. Podmínkou pro zadání objednávky je buď založení Zákaznického účtu, nebo uskutečnění nákupu bez registrace. Kupující jen povinen správně vyplnit objednávkový formulář, zejména uvést aktuální e-mailovou adresu.

 

 1. Objednávka
  1. Objednávka může být Prodávajícímu podána telefonicky na telefonní číslo +420 725 726 832, e-mailem na elektronickou adresu produkce@print4you.cz nebo on-line prostřednictvím webového rozhraní obchodu.
  2. Kupující je povinen uvést v objednávce tyto údaje:
   1. identifikaci, tj. obchodní firmu či jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČO, DIČ, kontakt (telefon nebo e-mailovou adresu);
   2. kód objednávaného zboží podle webové stránky Prodávajícího a jeho popis.
   3. množství objednávaného zboží;
   4. grafické soubory, příp. tisková data, dle čl. 5. těchto VOP;
   5. adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/bydliště Kupujícího);
   6. den dodání zboží dohodne-li se Kupující s Prodávajícím odlišně od těchto VOP;
   7. jméno, příjmení a podpis osoby, oprávněné za Kupujícího jednat, případně také otisk razítka Kupujícího;
   8. jméno a příjmení kontaktní osoby (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že k převzetí dodávaného zboží je oprávněn Kupující, popřípadě jakýkoli jeho zaměstnanec.
  3. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího odstavce, je považována za neúplnou. Prodávající se v takovém případě pokusí kontaktovat Kupujícího a vyzvat ho k odstranění nedostatků objednávky a jejímu případnému zpřesnění a/nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících a/nebo doplňujících objednávku Prodávajícímu, se objednávka považuje za úplnou. Prodávající nenese zodpovědnost za zpoždění s vyhotovením objednávky, jež vzniklo neúplnou objednávkou nebo nedodáním správných grafických souborů Kupujícím.
  4. Bezprostředně po doručení úplné objednávky je Prodávající povinen zkontrolovat, zda je schopen požadované Zboží Kupujícímu dodat. Pokud požadované zboží není k dispozici, kontaktuje Prodávající Kupujícího a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného Zboží možné pouze v delším dodacím termínu, Prodávající Kupujícího na tuto skutečnost upozorní.
  5. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen s ním uzavřít Kupní smlouvu, pokud dříve podstatným způsobem porušil Kupní smlouvu nebo VOP.
  6. Telefonické hovory s Prodávajícím mohou být monitorovány.

 

 

 • Grafické soubory

 

  1. Grafické soubory musí odpovídat technickým parametrům, jež jsou vždy specifikovány na příslušné stránce u daného druhu Zboží.
  2. Prodávající nenese zodpovědnost za případné porušení autorských práv ani obsah materiálů zaslaných Kupujícím, avšak má právo odmítnout vyhotovit Objednávku, jejíž předmět rozporuje právní normě a/nebo narušuje společenské normy.
  3. Prodávající nenese odpovědnost za věcné nebo pravopisné chyby, jež jsou obsažené v grafických souborech.
  4. Grafické soubory, a z nich vyráběné Zboží, nesmí (i) svým obsahem porušovat zákonná ustanovení, zejména nesmí mít rasistický, xenofobní, sexistický, popř. protiústavní charakter; oslavovat násilí nebo jinak odporovat dobrým mravům, popř. sledovat takové cíle; (ii) porušovat práva třetích osob, zejména autorská práva; a (iii) vést k tomu, že provedením objednávky budou tato práva porušena.
  5. V případě, že provedením objednávky dojde k porušení práv třetích osob, Kupující, se zavazuje vynaložit veškeré úsilí, aby byl Prodávající zproštěn jakýchkoliv nároků na náhradu škody plynoucích z takového porušení práv, budou-li proti Prodávajícímu uplatněny, včetně náhrady nákladů řízení v doložené výši. Tímto ustanovením není dotčeno právo Prodávajícího na odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 11.
  6. Grafické soubory odeslané Prodávajícímu jsou archivovány po dobu 3 (tří) měsíců od jejich posledního využití v objednávce.

 

 

 • Kupní smlouva

 

  1. Doručením úplné objednávky Kupujícího Prodávajícímu podle čl. 4. dochází k návrhu na uzavření kupní smlouvy § 1725 a násl. OZ. 
  2. Objednané Zboží bude předáno k vyhotovení jen v případě, že (i) grafické soubory poslané Kupujícím odpovídají technickým parametrům; (ii) Kupní cena za Zboží bude uhrazena Kupujícím tj. bude připsána na účet Prodávajícího.
  3. V okamžiku, kdy Prodávajícím bude potvrzena správnost grafických souboru Kupujícího a Kupní cena bude připsaná na účet Prodávajícího, stává se nabídka k uzavření Kupní smlouvy pro Kupujícího závaznou. Následně bude Kupujícímu odeslán automaticky vygenerovaný potvrzující e-mail, a to na adresu uvedenou při registraci či nákupu bez registrace.
  4. K uzavření Kupní smlouvy dochází:
   1. okamžikem doručení úplné objednávky Prodávajícímu za předpokladu, že Kupující Zboží objednává za aktuální cenu;
   2. okamžikem vyslovení souhlasu Kupujícího s cenou Zboží za nestandardní Zboží;
   3. okamžikem vyslovení souhlasu Kupujícího s dodáním alternativního plnění nebo s dodáním Zboží v delším dodacím termínu podle odst. 4.4. těchto VOP, podle toho, co nastane později.
  1. Na základě uzavřené Kupní smlouvy se Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu objednané Zboží za Kupní cenu a Kupující se zavazuje Kupní cenu Prodávajícímu uhradit.
  2. S ohledem na skutečnost, že vlastnosti objednaného Zboží jsou přesně dané, individuálně určené a upravené dle potřeb Kupujícího jsou tedy ve smyslu ust. § 1837 písm. d) OZ zhotovované na zakázku, Kupující nemůže po předání objednaného Zboží k vyhotovení od Kupní smlouvy odstoupit (podmínky odstoupení upravuje čl. 11 VOP).

 

 

 • Kupní cena, splatnost a platební podmínky

 

  1. Ceny Zboží jsou uvedené v českých korunách a jsou v nich zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací objednávky. Uvedené ceny zahrnují všechny případné slevy a odpovídají výrobním nákladům Prodávajícího dle zadaných údajů v objednávce. Uvedené ceny nezahrnují dodatečné náklady nestandardních variant, jako např. doplatky za určení hodin doručení, doplatky za odeslání na několik adres současně atd.
  2. Cenu Zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
 • bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 484578115/5500, vedený u Raiffeisen bank, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);
 • bezhotovostně platební kartou (platební systém Comgate);
  1. Prodávající nenese odpovědnost za prodlení, které je důsledkem opožděného odeslání dat prostřednictvím integrovaného platebního systému. Současně Prodávající nenese zodpovědnost za chyby související s fungováním integrovaného platebního systému, pokud v důsledku chyb nedošlo k uzavření Kupní smlouvy.
  2. Prodávající vystaví Kupujícímu daňový doklad-fakturu. Při dílčím plnění doručí Prodávající Kupujícímu daňový doklad-fakturu následně po ukončení smluvně definovaného období. Každá faktura bude obsahovat vedle dalších, zákonem č. 235/2004 Sb., v účinném znění požadovaných náležitostí, také tyto údaje:
 • bankovní spojení prodávajícího;
 • datum splatnosti kupní ceny;
 • Popis dodaného zboží a jeho množství;
 • číslo objednávky kupujícího;
 • cena bez DPH, DPH, celkem částka k úhradě.
  1. Kupující vyjadřuje souhlas s tím, že mu budou zasílány faktury a dobropisy výhradně elektronickou formou. Kupující který má Zákaznický účet na webovém rozhraní obchodu, má také možnost odebírat faktury v elektronické formě ve svém Zákaznickém účtu na v záložce „Historie objednávek“.
  2. Kupující je oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit (tj. prokazatelným způsobem doručit Prodávajícímu), obsahuje-li nesprávné cenové údaje, nebo chybí-li ve faktuře některá z náležitostí. Spolu s vracenou fakturou je Kupující povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru faktura vykazuje. V případě, že je faktura skutečně vystavena chybně, Prodávající vystaví Kupujícímu novou. Povinnost Kupujícího zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původní faktuře není dotčena, ledaže vada faktury spočívá v nesprávně určené výši kupní ceny. Lhůta splatnosti v takovém případě běží od doručení opravené faktury Kupujícímu.
  3. V případě vyžádané opravy daňového dokladu Kupujícím na jiný právní subjekt, nebo rozdělení daňového dokladu jinak, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu administrativní poplatek 100 Kč bez DPH.

 

 

 • Dodání Zboží

 

  1. Prodávající se zavazuje dodat Zboží Kupujícímu v souladu s Kupní smlouvou. Prodávající zajišťuje odeslání Zboží v souladu s Kupní smlouvou prostřednictvím majitele poštovní licence nebo jiného doručovatele.
  2. Je-li Prodávající podle Kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání, nestanoví-li tyto VOP jinak.
  3. Kupující je povinen označit v objednávkovém formuláři Místo určení. Změnit Místo určení po uzavření Kupní smlouvy je možné pouze po dohodě s Prodávajícím. Veškeré náklady související s přepravou Zboží do Místa určení hradí Kupující paušální částkou, která tvoří součást Kupní ceny, a to dle ceníku uvedeného na stránkách Internetového obchodu.
  4. Kupující podpisem doručovateli při převzetí Zboží stvrzuje, že zásilku převzal v pořádku a nepoškozenou, bez zjevných vad. V případě zjevného vnějšího porušení obalu zásilky či s tím souvisejícího možného poškození obsahu zásilky, způsobené přepravou, je Kupující povinen reklamovat v okamžiku převzetí u doručovatele a je povinen sepsat s doručovatelem zápis o škodě a případně je oprávněn odmítnout převzetí poškozené zásilky. Všechny výhrady je nutno uvést do přepravního dokladu doručovatele a obratem zaslat informační e-mail Prodávajícímu. Nebude-li tato povinnost splněna, má se zato, že k přepravě Zboží došlo v souladu s dodacími podmínkami, na nichž se smluvní strany dohodly v Kupní smlouvě.
  5. V případě, že nesoulad zásilky s objednávkou spočívá v tom, že je dodáno menší množství Zboží, není Kupující oprávněn odmítnout převzetí zásilky. Prodávající je v tomto případě povinen dodat Kupujícímu chybějící Zboží, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy je mu ze strany Kupujícího množstevní vada oznámena. Pokud není možné zbytek Zboží v přiměřené době Kupujícímu dodat nebo Kupující o dodání zbytku Zboží nemá zájem, je Kupující i Prodávající oprávněn ohledně části Zboží, které nebylo dodáno, od Kupní smlouvy odstoupit.
  6. V případě, že Kupující odmítl převzít zásilku obsahující Zboží, ač zde nebyl žádný z důvodů stanovených výše, nebo je z důvodů na straně Kupujícího nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

 

 • Doba dodání Zboží

 

  1. Doba dodání je určena pro každé Zboží zvlášť‘ a je uvedena na webových stránkách. Kupující má povinnost se s termíny dodání seznámit. Prodávající se zavazuje vyvinout maximální úsilí, aby objednávka byla vyhotovena a odeslána v uvedeném termínu. Prodávající připouští možnost opožděného vyhotovení objednávky, která vznikla z příčin nezávislých na Prodávajícím – jedná se mimo jiné o zásah vyšší moci, přerušení dodávky elektřiny, internetového připojení, poruchy strojů Prodávajícího a dalších. V případě prodlení s vyhotovením objednávky, které vzniklo z uvedených příčin nezávislých na Prodávajícím, Prodávající neodpovídá Kupujícímu za škodu způsobenou prodlením v dodání Zboží.
  2. Do lhůty pro dodání Zboží se započítává doba od uzavření Kupní smlouvy do okamžiku odeslání Zboží Kupujícímu tedy jeho předaní doručovateli k přepravě do Místa určení. Zboží je odesíláno pouze v pracovních dnech s tím, že přeprava zboží doručovatelem obvykle trvá jeden až dva pracovní dny.
  3. Termíny dodání nestandardního zboží, které není uvedeno, se stanovují dohodou v závislosti na charakteru výroby.
  4. Dopravné nebude Kupujícímu účtováno, pokud se bude jednat o dodatečné vykrytí objednávky nebo o její částečné plnění.
  5. Kupující je povinen Prodávajícího neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo kontaktní osoby. Prodávající neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti Kupujícího podle tohoto článku.

 

 

 • Přechod nebezpečí škody na Zboží a přechod vlastnického práva ke Zboží

 

  1. Nebezpečí škody na Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Zboží Kupujícím. Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího i v okamžiku, kdy Kupující v rozporu s Kupní smlouvou dodané Zboží nepřevezme, resp. kdy Kupující odmítl převzít Zboží nebo jinak dodávku Zboží zmařil.
  2. Vlastnické právo ke Zboží přechází z Prodávajícího na Kupujícího v okamžiku převzetí Zboží Kupujícím.

 

 

 • Odstoupení od Kupní smlouvy

 

  1. Prodávající a Kupující jsou oprávněni odstoupit od Kupní smlouvy v případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou, vyjma případu zboží zhotoveného na zakázku – viz odst. 5.5. těchto VOP.
  2. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, vyjde-li po uzavření Kupní smlouvy najevo, že dodání Zboží není možné, neboť Zboží nelze vyrobit, nebo dodání Zboží je sice možné, ale za vyšší cenu, s vyššími náklady nebo s jinými obtížemi nebo Zboží není možné poskytnout ve lhůtě stanovené v Kupní smlouvě.
  3. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, jestliže (i) Kupující včas nepředal grafické soubory, ačkoli k tomu byl vyzván upomínkou poslanou na jeho e-mail; (ii) Kupující včas neuhradil Kupní cenu, ačkoli k tomu byl vyzván upomínkou poslanou na jeho e-mail; (iii) existuje důvodně podezření, že grafické soubory obsahují zakázané informace podle odst. 5.5. těchto VOP.
  4. Pokud Prodávající nebo Kupující odstoupí od Kupní smlouvy, má Kupující nárok na vrácení zaplacené Kupní ceny, avšak po započtení případných pohledávek Prodávajícího za Kupujícím. Vrácení Kupní ceny, resp. její části, se uskuteční stejným způsobem, jakým byla uskutečněna úhrada Kupní ceny. 
  5. Kupující je v důsledku odstoupení od Kupní smlouvy povinen vrátit Prodávajícímu Zboží, pokud jej převzal. Prodávající je povinen vrátit Kupní cenu, resp. její část, do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy se odstoupení od Kupní smlouvy stalo účinným, ne však dříve, než mu bude Zboží vráceno Kupujícím.

 

 

 • Práva z vadného plnění

 

  1. Práva a povinnosti Smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ, je-li stranou Kupní smlouvy Spotřebitel, rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Kupující je povinen provést kontrolu Zboží při jeho převzetí.
  3. V případech, kdy stranou Kupní smlouvy je Spotřebitel, zaručuje mu Prodávající to, že Zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, tj. zejména, že (i) je bez vad v době, kdy Spotřebitel Zboží převzal; (ii) má vlastnosti, které se strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající popsal nebo které Spotřebitel očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy Zboží, (iii) Zboží je vyhotoveno v odpovídajícím množství v souladu s Kupní smlouvou.
  4. Nemá-li Zboží výše uvedené vlastnosti, může Spotřebitel požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Spotřebitel požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od Kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Spotřebitel právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel i právo od Kupní smlouvy odstoupit.
  5. Neodstoupí-li Spotřebitel od Kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást a/nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by sjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.
  6. Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím Zboží věděl, že Zboží má vadu, a/nebo pokud Spotřebitel vadu Zboží sám způsobil.
  7. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Zboží v době 24 (dvaceti čtyř) měsíců od jeho převzetí. Projeví-li se vada v průběhu 6 (šesti) měsíců od převzetí Zboží, má se za to, že Zboží byla vadné již při převzetí.
  8. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností Prodávajícího za vady upravuje čl. 13 těchto VOP.

 

 

 • Reklamace

 

  1. Práva z odpovědnosti za vady Zboží, reklamaci, může Kupující konkrétně uplatnit zejména telefonicky na čísle +420 725 726 832 či elektronickou poštou na adrese produkce@print4you.cz. Nahlášení reklamace musí obsahovat číslo objednávky, popis zjištěných neshod a také rozsah reklamačních nároků.
  2. Konečný termín pro podání reklamací končí 14. (čtrnáctý) den ode dne, kdy Kupující obdrží Zboží; pro Spotřebitele platí ustanovení odst. 12.3. až 12.8 těchto VOP.
  3. Prodávající se zavazuje projednat reklamaci během 3 (tří) pracovních dnů ode dne jejího nahlášení. Výše uvedený termín je mezní pro poskytnutí odpovědi, která je základem pro další reklamační postup. Za účelem ukončení reklamačního řízení je přípustná situace, kdy Kupující bude požádán o odeslání části nebo celku Zboží z uskutečněné objednávky.
  4. Reklamace jsou přijímány v pracovní dny do 18.00 hodin. Reklamace doručené po této hodině, budou uznány za přijaté až následující pracovní den.
  5. S ohledem na technologické rozdíly mezi technologií tisku a způsobem zobrazování barev většiny monitorů (ve které je využívaný barevný prostor CMYK) srovnávání barevnosti výtisku s barevností prezentovanou na monitoru, je technologicky nesprávné. Chybějící shoda barevnosti výtisku s obrazem na monitoru tudíž nemůže být důvodem k reklamaci.
  6. Prodávající vynaloží veškeré úsilí, aby v co možná největší míře zobrazil barvy, jež jsou přítomné v grafických souborech dodaných Kupujícím. S ohledem na fakt, že se v procesu tisku využívá velké množství tiskařských strojů, mezi nimiž existují rozdíly při zobrazování některých barev, se při tisku stejného projektu na různých strojích mohou objevit nepatrné rozdíly v barevnosti. Taková situace může nastat i při dotisku. Tyto rozdíly nemohou být důvodem reklamace Zboží dodaného Prodávajícím.
  7. Za nesprávně provedené složení se pokládá takové, které způsobuje pomačkání papírů, vytvoření záhybů atp., jež znemožňuje správné odečtení textu nebo ilustrace. U gramáže nad 150 g se objevuje praskání papíru v místě lámání, zvláště viditelné v místech pokrytých silnou vrstvou tiskařské barvy a tato vada se nepokládá za chybu Prodávajícího.
  8. Za nevhodnou vrstvu offsetového, disperzního nebo UV laku se považuje vrstva, která má na povrchu určeném k lakování místa, která nebyla nalakována, loupe se atd.
  9. S ohledem na parametry produkčních strojů a samotného tisku jsou přípustné následující odchylky:
   1. při ořezu archu na jednotlivé díly – tolerance do 2 mm;
   2. při falcování/skládání a bigování/rýhování (odchylka zlomu od nominální linie jeho umístění) – tolerance do 1 mm;
   3. při perforaci (odchylka provedené perforace od nominálního místa jejího umístění) – tolerance do 1 mm;
   4. při soutisku barev postupně tištěných – tolerance do 0,2 mm;
   5. při množstevních rozdílech mezi objednaným a dodaným zbožím Kupujícímu – nepřekračující +/- 5 % objednaného množství;
   6. v případě použití selektivního UV laku – odchylka soutisku obrázku a vrstvy laku do 1 mm.
  10. Za řádně a bezvadně provedenou objednávky se považuje taková, ve které odchylka od standardů a norem týkajících se procesu tisku není větší než 1 % množství dodaného produktu. Kupující akceptuje výše uvedené a uznává, že v případě reklamace z výše uvedených příčin, Prodávající tuto reklamaci neuzná.
  11. Reklamace spojené s kvalitou doručování Zbořží budou prozkoumány na základě zápisu o škodě, jež byl pořízen společně s doručovatelem při odběru zásilky Zboží. Chybějící zápis škod může být důvodem k zamítnutí reklamace Prodávajícím.
  12. Maximální výše náhrady škody vzniklé v důsledku vady Zboží nemůže překročit 100 % hodnoty objednaného druhu Zboží, nikoliv 100 % Kupní ceny.
  13. Materiály využité ve vzorníku papírů jsou vzorové a mohou se lišit od těch, které jsou používány k tisku objednávek zadaných prostřednictvím webové stránky. Rozdíl je výsledkem používání materiálů pocházejících od různých výrobců a je v rozmezí tolerance gramáže papírů všeobecně přijatých v polygrafii.
  14. Prodávající nese odpovědnost pouze za vlastní úkony a opomenutí. Prodávající nenese odpovědnost za důsledky činností a opomenutí třetích osob, zvláště za prodlení v předávání prostředků finančními ústavy a dopravci, prostřednictvím kterých bude uskutečňováno doručování produktů Kupujícímu.

 

 

 • Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

 

  1. Osobní údaje jsou zpracovávány a využívány v souladu jak s ustanoveními českých právních předpisů (zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění), tak i evropskou legislativou (Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“).
  2. Kupující bere na vědomí, že Prodávající bude zpracovávat jeho osobní údaje, které pro účely uzavření Kupní smlouvy Prodávajícímu poskytl. Zejména se jedná se o následující údaje: jméno a příjmení, fakturační a dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, popřípadě další údaje sdělené Kupujícím pro potřeby Prodávajícího k naplnění účelu Kupní smlouvy (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
  3. Kupující bere na vědomí, že Prodávající bude zpracovávat osobní údaje pro účely zasílání obchodních sdělení na základě oprávněného zájmu správce.
  4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje při internetové objednávce uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně svých osobních údajů.
  5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může Prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Jedná se o externí společnosti, které zajišťují podpůrné služby jako je platební styk, doprava nebo hromadná rozesílka obchodních sdělení. Prodávající nemá úmysl předat osobní údaje do třetí země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.
  6. Osobní údaje získané pro účely uzavření Kupní smlouvy budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění právní povinnosti Prodávajícího, tedy nejméně po dobu stanovenou zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jmenovitě dle ustanovení § 35 odst. 2. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
  7. Osobní údaje pro účely nabízení dalšího zboží z nabídky print4you.cz budou zpracovávány po dobu trvání obchodní spolupráce, nejdéle však 3 roky od jejího ukončení. Ze zasílání se Kupující může kdykoliv odhlásit buď v rámci obchodního sdělení nebo zasláním e-mailu s žádostí o odhlášení na produkce@print4you.cz. Odvolání tohoto souhlasu nemám vliv na dodávku Zboží.
  8. Kupující má právo požadovat informaci o rozsahu a účelu zpracování jeho osobních údajů, právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech mu náleží právo na výmaz osobních údajů. Kupující má dále právo požadovat přenesení svých osobních údajů na jím zvoleného správce/zpracovatele osobních údajů.
  9. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
  • požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
  • požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
  1. Kupující souhlasí s používáním cookies, tzn. malých textových souborů, které se ukládají v počítači nebo v jiném koncovém zařízení Kupujícího umožňující přístup k internetu, a které Prodávající využívá ke zlepšení funkčnosti a použitelnosti webové stránky Kupujícím za předpokladu, že si Kupující sám jejich vymazání nenastaví v nástrojích svého prohlížeče.

 

 

 • Doručování

 

  1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé Smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, příp. osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu jeho elektronické pošty.
  2. Zpráva je doručena:
   1. v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem;
   2. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem;
   3. v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít;
   4. v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

 

 • Závěrečná ustanovení

 

  1. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.
  2. Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující, který je Spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
  3. Tyto VOP platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka kupujícího je po svém potvrzení jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Smlouvu lze uzavřít v českém jazyce, případně i v jiných jazycích, pokud to nebude důvodem nemožnosti jejího uzavření.
  4. Uzavřením Kupní smlouvy se tyto VOP stávají pro obě Smluvní strany závaznými.
  5. Písemnou dohodou mezi Prodávajícím a Kupujícím může být užití jednotlivých ustanovení těchto VOP, popřípadě užití VOP jako takových, vyloučeno.
  6. Právní vztah Prodávajícího a Kupujících se řídí právním řádem České republiky.
  7. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  8. Tyto VOP nabývají účinnosti dnem 1. 6. 2019.

 

Menu